Държавни зрелостни и квалификационни изпити

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2024

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ/ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ СЕ ПОДАВАТ В ПЕРИОДА ОТ 06.02.2024 ДО 21.02.2024

ДОПУСКАНЕТО ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ/ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПОЛУЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА СТАВА ДО 16.05.2024

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.05.2024 от 8:30 часа

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (В ЧАСТТА МУ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА) ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.05.2024 от 8:30 часа

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (В ЧАСТТА МУ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА) ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.05.2024 И 22.05.2024 от 8:30 часа

ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ ПОНЕ 1 ЧАС ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ИЗПИТ.

Здравни осигуровки на абитуриенти

От НАП напомнят, че абитуриентите трябва след завършване на училище, сами да се осигуряват за здраве.
За периода от завършването на средното си образование до записването им за студенти и/или започване на работа, те не са осигурени.
До 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от всеки, който не е осигурен на друго основание, в НАП се подава декларация образец 7 и се внасят дължимите вноски.
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца.
Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от НЗОК.
Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.