Държавни зрелостни и квалификационни изпити

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ АВГУСТ 2022

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.08.2022 от 8:30 часа

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.08.2022 от 8:30 часа в зала N: 7

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА ПО ПРОФЕСИЯТА НА 29.08.2022 И 30.08.2022 от 8:30 часа в зала N: 7


(ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ ПОНЕ 1 ЧАС ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПИТА)

Инструктаж на зрелостника

Изпити за промяна на годишна оценка

УКАЗАНИЯ ЗА 12 КЛАС, ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРИКЛЮЧВАНЕТО на учебна година

I. Изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка:
Възможности за промяна на оценките по учебни предмети след завършена образователна степен, чл.27 ал.1 и ал.2 и чл.29 от Наредба №3 за системата на оценяване.
1. Учениците, завършили 12 клас, имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три. За промяната на оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпит за промяна на годишна оценка.
2. Изпитите за промяна на годишна оценка и изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за ХII клас.
3 Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.
4. Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.
5. Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 28, ал. 4 – 8 от Наредба №3 за системата на оценяване.
6.Изпитите се полагат по условие и ред, определени със заповед на директора на училището.
Срок за подаване на заявления за явяване на изпити за промяна на оценката за Випуск 2019год.:от 22.04.2019 до 25.04.2019год.
Дати за полагане на тези изпити: 16.05.2019год.

II. Поправителни изпити :
1.Ученици, получили годишна оценка слаб 2 по учебни предмети от ЗП, ЗИП или ЗПП имат право на две редовни поправителни сесии. Редовните поправителни сесии за учениците от 12 клас са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.
2.Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб /2/ по учебни предмети от задължителната или задължително избираемата подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити,не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в редовните поправителни сесии за следващата учебна година.
Дати за полагане на тези изпити: от 16 до 29.05.2019год.

Приключване на учебната година за 12 клас: 15.05.2019г.
Тържествено изпращане на Випуск 2019год.: 15.05.2019г.

Здравни осигуровки на абитуриенти

От НАП напомнят, че абитуриентите трябва след завършване на училище, сами да се осигуряват за здраве.
За периода от завършването на средното си образование до записването им за студенти и/или започване на работа, те не са осигурени.
До 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от всеки, който не е осигурен на друго основание, в НАП се подава декларация образец 7 и се внасят дължимите вноски.
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца.
Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от НЗОК.
Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.