Летописна книга

Професионална Гимназия по Строителство и Дървообработване /ПГСД/ „ Инж. Н. Ранчев” в гр. Стара Загора е основана на 01.09.1959 г. като едногодишна школа към Строителен техникум. Това се налага от бързото социално – икономическо развитие на Старозагорски окръг и необходимостта от квалифицирани изпълнителски кадри в строителството. Съществуващите тогава строителни предприятия „ Местни строежи” и „ Стройрайон” прерастват в ОСМО с няколко района. Обособява се и Заводостроителен комбинат – Ст. Загора. Районът изпитва глад от строителни кадри. Проблемът се решава, като Министерството на строежите предлага на МНП ( Министерството на народната просвета) и на окръжния отдел на Народната просвета, към досегашния Строителен техникум „Г. Димитров”, да се разкрие професионална паралелка.

На 01.09.1959 г. към Строителния техникум – Стара Загора се открива отдел „Професионално – техническо училище по сградостроителство „ ( ПТУ по Сградостроителство ) с време на обучение една година. То става популярно като Школа и просъществува пет години. В този период от време са обучени 250 души. Използвани са преподаватели от Строителния техникум. Назначени са само двама учители по практика: Пеньо Кадънков и Руси Куманов. По теория и общообразователните предмети преподават: Гена Генчева( български език и литература), Христо Ангелов (математика), Мирчо Димов (технология и материалознание), като по-късно е заместен от Недьо Ранчев.
В изпълнение Постановление на Министерски съвет № 30 от 20.07.1964 г. „За по-нататъшното подобряване на образователното дело в страната” се нарежда от 01.09.1964 г. ПТУ –та да преминат на подчинение на предприятията (заводите) на Министерството на строежите. Съгласно същото постановление със заповед на МНП № 17 и МС № 3160 от 21.08.1964 г. пореден номер 3, се нарежда ПТУ – Стара Загора да се обособи като самостоятелно ПТУ по строителство към Заводски строежи от 01.09.1964 г.
Тази дата се приема за основаване на училището. За негов директор е назначен инж. Мирчо Димов, а за зам. директор – Тенуш Тенушев. Училището има втори курс – 2 паралелки. Новият прием за първи курс е 3 паралелки.

В информация от 04.11.1964 г. до МС – София са дадени следните данни:
1. За учебна сграда се ползва Строителният техникум „ Г. Димитров”, от която са предоставени 3 стаи, които се заемат след 18 часа от учениците на Вечерния строителен техникум.
2. Общежитие:
а) част от сградата на ГОНС (градски общински народен съвет) – втори етаж, в която са настанени 52 курсисти.
Леглата са на два етажа. В стаи 14 – 15 кв. метра са настанени 10 – 12 легла. В долния етаж е детската езикова школа. Това е на улица „ Хаджи Димитър Асенов”
б) една паянтова сграда на ул.” Девети септември” бивш склад на Строителен техникум – 22 ученици.
в) на квартири в града – 20 ученици.
3. Временно се хранят в стола на Строителния техникум.
4. Не разполагат с нито една работилница.
5. От ГОНС е определено място за строеж в близост до „Механотехникум” и „Химическо” училище.
6. В настоящия момент (учебната 1964/1965 г.) се обучават 5 паралелки.

През 1967 г. ИК на ГОНС, с решение № 558 променя решението си и осигурява нов терен за ПТУ по „Сградостроителство” в местността „ Османица”, като заплащат имотите (лозе – 9,3 декара, нива – 1,5 декара ) на:
1.Иван Диманов
2.Станка Димитрова
3.Господинка Иванова
4.Тонка Петрова
5.Марийка Иванова
6.Първо Иванов
Местността „ Османица” се намира край гр.Стара Загора при граници :
От запад – дере; от север и изток – лозя; от юг – стар път.

След осигуряване на терена, през 1968 г. на новата площадка започва строителството на общежитие и столова, а по-късно и на учебен корпус. В този период учениците провеждат учебната и производствената си практика на строежа на училището.

До 1972 г. учебните занятия се провеждат в 3 дървени бараки на същия терен (на мястото на днешния паркинг за коли).

През 1972 г. е завършена и открита учебната сграда с физкултурен салон, актова зала и работилници.
При обособяване като самостоятелно училище – ПТУ по „Сградостроителство” е с план – прием 5 паралелки.
Персоналът на училището е 26 души, от които:
1 – директор
1 – зам.директор
9 – учители
3 – възпитатели
12 – административен и обслужващ персонал

През учебната 1973/1974 г. училището прераства в СПТУ (средно професионално техническо училище ), като се запазва прием и за ПТУ.
Директор е Тенуш Тенушев, а зам.директор – инж.Мирчо Димов.
Патрон на СПТУ по „Сградостроителство” е Йордан Вълев Минчев – „Илич”.

От 1977 г. до 1980 г. директор е инж. Кольо Люцканов, зам. директори: Стоянка Старчева (по учебната и възпитателна работа) и Ваня Атанасова (по производствената работа).

До 1980 г. резултатите от учебно – възпитателната работа са умерени. Практическата подготовка на учениците е добра. През този период от време се води трудна борба, най-вече по изпълнението на план-приема.

От 1980 до 1990 г. директор на училището(вече СПТУ по промишлено строителство и дървообработване) е инж. Недьо Димов Ранчев, със заместници: Стоянка Старчева – по учебно-възпитателната работа и инж.Динка Димова Далакова – по производствената част.

В периода 1982-1988 г. училището е в подем. Броят на учениците нараства от 230 на 820. Проблемът с план- приема е решен. Увеличава се и средният успех на училището от среден 3,23 на добър 4,05 за СПТУ.

От 1984 г. се извършва прием за втора и трета степен на ЕСПУ – УПК. До 1992 г. училището функционира като СПТУ и УПК по Промишлено строителство и мебелно производство. Административно и финансово е подчинено на Асоциация„ Стройпрогрес” – София, отдел „ Подготовка и квалификация на кадри”. Методическото ръководство се осъществява от МНП и Об.СНП.
В училището има 30 паралелки. От тях 4 заводски и 3 за задочно обучение.
Подготвят се работници (изпълнителни кадри) от следните спезиалности:
- Производство и монтаж на стоманено-бетонни конструкции
- В и К инсталации
- Заварчици
- Ел.инсталации в сгради
- Промишлен и енергиен монтаж
- Оформление на сгради
- Оператор в мебелното производство
Училището подготвя кадри за отраслите: строителство, машиностроене, енергетика, електроника, дървообработване.
Нов етап в развитието на училището е решението на ръководството да се открият новите специалности – монтьор на ел. мрежи (високо и ниско напрежение); промишлен и енергиен монтаж; оператор в мебелното производство.
С изпълнение на годишните комплексни планове се повишава и качеството на практическата подготовка на учениците.
Последователно в националните състезания „ Млад строител”, в които участват 36 училища от страната, училището се класира комплексно в челните три места :
1982 г. – Кюстендил – трето място
1983 г. – Ст. Загора – първо място
1984 г. – Кърджали – второ място
1985 г. – Плевен – второ място
1986 г. – Ловеч – „ Специална похвала’’
1987 г. – Благоевград – второ място

Тези постижения са резултат на добрата подготовка, извършвана от страна на ръководителите на отборите, а именно:
1. Мънчо Тотев Ганев – шпакловка и тапети, бояджийство – първо място ( 5 пъти)
2. Илия Златилов – с ученици от УПК – първо място (4 пъти)
3. Никола Николов – ел.инсталации – първо място ( 3 пъти)
4. Димитър Попов – ел.инсталации – първо място (3 пъти)
5. Георги Ангелов – В и К – първо място (2 пъти)
6. Иван Чукуров – ел.инсталации – първо място ( 1 път )
7. Ганчо Златев – вентилационна техника – първо място (1 път)
На второ и трето място са се класирали групите с ръководители:
- Златка Димитрова
- Недка Чолакова
- Ваня Атанасова
- Танка Иванова
- Димитър Янчев

За висок постигнат успех, водачите на отборите са получили значки „ Кольо Фичето’’ (2 бр.) и „ Отличник на МССА’’ (Министерство на строежите и строителна архитектура) – (12 бр.)
Училището е отличено със значка „ Кольо Фичето’’ за 1982/1983 година.

През учебната 1984/1985 г. училището завоюва в проведените състезания по строителство на окръжно ниво второ и трето място по различни показатели.
В изпълнение на новите постановки за извършване на услуги на учреждения и предприятия и за подобряване качеството на обучението, както и благодарение на това, че в училището 20 инженери са преподаватели, колективът се ориентира към комплексно проектиране и изпълнение на самостоятелни проекти:
- Окръжна станция на младите техници – обем СМР над 700000 лв.
- Детска библиотека
- Окръжен център за художествена самодейност
- Къща на математиците
- Къща-музей „ Гео Милев’’
- Читалище и кметство в с. Пряпорец
- Много други ремонтни работи във връзка с поддържането на архитектурни и културни паметници, детски градини и училища.

През учебната 1986/1987 г. за обучение в детските градини са построени: робот и различни автоматизирани устройства.
С помощта на учители и ученици са внесени значителни подобрения по автоматизацията и механизацията на технологични линии в базовите предприятия ЗСК, ПМУ и комбинат „ МЕБЕЛ’’.
Производственият план на училището редовно е изпълняван със 180%. По този показател пет поредни години училището се класира на първо място от всички сродни СПТУ в страната.
С оглед естеството на изучаваните специалности в училището се отделя специално внимание на физическата култура и спорта.
Резултатът е:
-Призови места на футболните ученически и учителски отбори в организираните окръжни и зонални първенства.
Учениците многократно са награждавани за постигнати успехи в бригадирското движение.
Училището поддържа редовна кореспонденция със сродни училища от Полша и Чехословакия. В продължение на четири години се обменят групи по практика със СПТУ № 42 от гр. Сухуми – Грузия.
Много учители участват с разработки и теми във вътрешно – методическата работа и в работата на методическите комисии в окръга.
В националните педагогически четения се включват инж. Живка Христова, Танка Иванова, Таня Панайотова и Илия Златилов, като два доклада са класирани на първо място.
Преподавателите инж. Живка Христова, инж. Веселин Величков и инж. Недьо Ранчев са съавтори на учебници и учебна документация за УПК:
- инж. Живка Христова и инж. Веселин Величков – „ Технология за производство на стоманено-бетонови елементи’’
- инж. Недьо Ранчев – „ Сградостроителство’’, „ Технология на довършителните работи’’, „ Сборник със задачи по организация на строителството’’.
За тази си дейност те получават личната писмена благодарност на Министъра на Народната просвета.
Съществена част от раздела „ Социално развитие на колектива’’ е помощното стопанство. В него се отглеждат животни за нуждите на столуващите, като в края на 80-те години са обхванати 95% от учениците.
За почивката и отдиха на работещите в училището със собствени сили са построени бази за зимен и летен отдих в гр.Несебър и гр. Китен.
За високи постижения в социалното израстване на колектива, за учебната 1986/1987 година училището е отличено от ЦК на БПС (бълг.проф.съюзи), профсъюза на
българските учители с първо място.

През 1984 г. от завършилия випуск на СПТУ по ПСД има приети 14 студенти в различните ВУЗ-ове на страната. Това се дължи на добрата квалификация на учителите:
- 15 са отличници на МС
- 3-ма - отличници на МНП
- 2-ма - носители на орден „ Кирил и Методий’’: инж. Н. Ранчев, носител на орден „Кирил и Методий’’ – първа степен, инж. Живка Христова, носител на орден „ Кирил и Методий’’ – втора степен.

Поради преместването на историческия музей в сградата на Строителния техникум от 1984 г. до 1990 г. учебният корпус на училището се споделя с учениците на техникума. Това налага стаите за занимални в общежитието да се използват като учебни кабинети.
При честването на 25-тата годишнина на училището на 21.10.1988 г. във фоайето(над шадравана) на учебния корпус е зазидан „ Призив към поколенията’’ с пожелание да бъде отворен през 2014 г. – на честването на 50-годишнината от основаването.
След нелепата смърт на инж. Недьо Димов Ранчев през 1990 г., училището се оглавява от инж. Веселин Величков до 1994 г. , със заместници: Стоянка Старчева (по УВР) и инж. Светослав Беров (по производственото обучение).

Поради навършване на пенсионна възраст и излизане в пенсия на зам. директора по УВР – Стоянка Старчева и преминаване на работа в частния бизнес на инж. Светослав Беров е проведено гласуване от учителския колектив, в резултат на което са издигнати кандидатурите и след това назначени Мария Иванова Чопева (учител по химия) за зам.директор по УВР и инж. Динко Господинов за зам. директор по производственото обучение.

През 1994 г. инж. Веселин Величков преминава на работа в частния бизнес и чрез конкурс за директор на училището е назначена инж. Ваня Колева Петкова.

От 1990 г. СПТУ по СД открива нова, техникумска паралелка, със специалност Вътрешна архитектура ( срок на обучение – 4 години) и до 1993 г. приемът в тази паралелка се извършва с приемен изпит по изобразително изкуство, като пълняемостта й е над 26 ученици.

През 1997 г. Министерството на строежите и Общински съвет – Стара Загора отказват финансова издръжка на ПТУ, което налага спиране обучението на ученици в тази форма на обучение.
Училището винаги е откликвало на необходимостта от квалифицирана работна ръка в района и поради това, във връзка със строителството на магистрала „Тракия’’, през учебната 1996/1997 г. открива прием за нова специалност - Пътен строител.
Във връзка с променящото се време, на 06.05.1997 г. СПТУ по СД сменя своя патрон от Йордан Вълев Минчев ( Илич) с името на бившия си директор „Инж.Недьо Ранчев’’.
Преименуването на училището е извършено с водосвет от митрополит Панкратий, който освещава и новото знаме на училището.
На този празник е обявена еднократна стипендия от 50 лв. – за отличен успех, на името на инж. Недьо Ранчев. На празненството присъстват много гости сред които и 88 годишната баба Златка – майка на Патрона на училището, експерти от РИО, представители на Общински съвет, директори на училища (от града и региона), бивши учители и ученици.

През 1998 г. директорът инж. Ваня Петкова, преминава на работа в частния бизнес и за директор на училището е назначена Мария Чопева, а за зам. директор по производственото обучение инж. Ваня Керанова ( Димитрова).
Демографският срив в страната се отразява и на училището. Поради малкия брой на децата намалява и приемът на ученици, за да стигне през 2005 г. – една паралелка.
Поради навършване на пенсионна възраст през 2006 г. директорът Мария Иванова Чопева е пенсионирана. За директор на училището е назначена инж. Ваня Вълчева Димитрова ( Керанова ).
Училището отново е преименувано от СПТУ по СД „ Инж. Н. Ранчев’’ в
ПГ по СД „ Инж. Н. Ранчев’’.
ПГ по СД не отказва участие в организираните конкурси от РИО и библиотека” Захари Княжески’’ – Стара Загора на исторически теми. За участие в такъв конкурс през 2005 г. участниците, училището и учителят по история и цивилизация са наградени с грамоти за първо място сред всички 180 участници в града. Училището взема участие и в организирания конкурс – честване на „ 130 години от Освобождението’’.

Професионална гимназия „Инж. Н. Ранчев’’ участва активно в организираните конкурси по БЕЛ, където под ръководството на учителя по БЕЛ Мария Босакова през учебната 2006/2007 г. печели призово място.
Не са малки успехите на училището и в организираните състезания по строителство – 2006 г. в гр. Русе, където отборът печели първо място, а ученикът Недялко Стефанов Петров печели титла „ Баш майстор’’ под ръководството на учителя си Коста Димитров Златев.
- 2007 г. на състезанията в Димитровград отборът завоюва второ място.
- 2008 г .на състезанията в Пловдив отборът получава грамота за похвала.
- 2009 г. на състезанията в Сливен на индивидуалната класация Даниел Янчев Славов получава първа награда за фаянсова облицовка, а отборът се класира на трето място.
- 2016 г. на регионално състезание „ Млад строител ” в Сливен ученикът Румен Василев Стефанов се класира на второ място.
- 2016 г. на регионално състезание по тенис на маса отборът се класира на четвърто място.
Качеството на учителския труд се потвърждава от факта, че от випуск 2008 (общо 29 абитуренти) във ВУЗ са приети петима души т.е. 17 % от випуска.
За да се справи с проблема – прием на ученици за учебната 2008/2009 г. - учителският колектив и директорът инж. Ваня Димитрова полагат много усилия. В резултат е осъществен план-приемът от три паралелки на 100 % .
За 50 години от съществуването си – от 1964 г. до 2014 г. училището е обучило:
Дневна форма на обучение:
- ПТУ – 1680 ученици
- СПТУ/ПГСД – 3920 ученици
- УПК – 490 ученици
Във вечерна и задочна форма на обучение са обучени 360 ученици.

От 2014 година в гимназията е възобновена самостоятелната форма на обучение.
За учебната 2016/2017 година /във връзка с проучването на пазара на труда/ е обявен прием по нова специалност –
„ Армировки и бетон ’’ .

Последователно през годините в училището са работили като :

Директор на училището:
1. инж. Мирчо Димов – 5 години
2. Тенуш Тенушев – 6 години
3. инж. Кольо Люцканов – 6 години
4. инж. Недьо Ранчев – 10 години
5. инж. Веселин Величков – 4 години
6. инж. Ваня Петкова – 3 години
7. Мария Чопева – 8 години
8. инж. Ваня Димитрова

Зам. директор по УВР:
1. Стоянка Старчева
2. Мария Чопева
3. Катя Тонева
4. Диана Грозева

Зам. директор по производствено обучение:
1. Ваня Атанасова
2. инж. Динка Далакова
3. инж. Веселин Величков
4. инж. Светослав Беров
5. инж. Динко Господинов
6. инж. Ваня Димитрова

Учител по БЕЛ:
1. Гена Генчева
2. Иван Райчев
3. Магдалена Мартинова
4. Златка Бишева
5. Камен Канев
6. Пенка Николова
7. Руска Голчева
8. Михаил Чобанов
9. Росица Ранчева
10. Донка Матеева
11. Мария Босакова
12. Любомира Спасова

Учител по математика:
1. Иван Бенчев
2. Петър Петров
3. Антон Ганчев
4. Маргарита Димитрова
5. Светозар Смилков
6. Петко Грозев
7. Таня Панайотова
8. Катя Тонева
9. Донка Мазгалова
10.Мима Райкова
11.Стоянка Старчева
12.Наталья Бонева
13.Диана Грозева
14.Христо Ангелов

Учител по история и цивилизация:
1. Костантина Захариева
2. Байко Байков
3. Динка Иванова
4. Райна Димитрова
5. Манол Тенчев
6. Дияна Иванова
7. Даниел Проданов

Учител по НВО:
1. полк.Иван Йоцов
2. кап. Манол Тенчев
3. кап. Димитър Петров

Учител по физика и астрономия:
1. Петко Петров
2. Антон Димитров
3. Донка Стоева ( Георгиева)
4. Анелия Радева
5. Емил Караиванов
6. Таня Михайлова
7. Стоянка Колева

Учител по химия и опазване на околната среда:
1. Ана Петрова
2. Жулиета Димова
3. Мария Чопева
4. Пенка Вачева
5. Надя Йорданова
6. Таня Михайлова

Учител по география и икономика:
1. Стефан Турнов
2. Румен Камбуров
3. Петър Петров
4. Костантин Комбаков
5. Елена Коваленко
6. Снежана Шумилина
7. Пламен Динчев

Учител по биология и здравно образование:
1. Радка Шиварова
2. Райна Димитрова
3. Светлана Еспиноза
4. Веселина Янкова
5. Диана Цветкова
6. Пламен Динчев

Учител по руски език:
1. Лидия Димитрова
2. Димка Тенева
3. Анелия Аврамова
4. Люба Тенчева
5. Веселина Велкова

Учител по френски език:
1. Иван Митев
2. Ани Дянкова
3. инж. Рени Андреева
4. Дора Димитрова
5. Стефка Петрова

Учител по английски език:
1. Мария Пеловска
2. Анелия Аврамова
3. Стефка Петрова
4. Цветалия Желязкова

Учител по немски език:
1. Мънчо Мънчев
2. Мария Босакова
3. Таня Михайлова

Учител по ИТ:
1. Иво Радков
2. Диана Грозева

Учител по икономика:
1. инж.Рени Андреева
2. Пламен Динчев

Учител по философски дисциплини:
1. Петър Нейков
2. Веселина Чакалова
3. Манол Тенчев
4. Динка Иванова
5. Мила Минева
6. Диана Радкова
7. Пейчо Пейчев
8. Веселина Велкова

Учител по физическа култура и спорт:
1. Йоаким Старчев
2. Кольо Каравастев
3. Георги Гулев
4. Димитър Петров
5. Теньо Ботев
6. Байко Байков
7. Чанко Чанев

Учител по специалности:
I. Строители:
1. инж. Мирчо Димов
2. инж. Кольо Люцканов
3. инж. Живка Христова
4. инж. Веселин Величков
5. инж. Кина Гуркова
6. инж, Недьо Ранчев
7. инж. Румяна Велчева
8. инж. Динко Господинов
9. инж. Димитър Димитров
10. инж. Рени Андреева
11. инж. Ваня Димитрова
12. инж. Нели Калнева
13. инж.Христина Петрова
14. инж. Данка Кукова
15. Димитър Янчев
16. Илия Златилов
17. Мънчо Ганев
18. Димитринка Ангелова
19. Евгения Янчева
20. Танка Иванова
21. Таньо Дженев
22. Таньо Боев
23. Пеньо Кадънков
24. Руси Куманов
25. Тенуш Тенушев
26. Златка димитрова
27. Недка Чолакова
28. Руска Сталева
29. Ваня Атанасова
30. Йордан Йорданов
31. Тома Томов
32. Тончо Леков
33. Ганчо Далаков
34. Коста Златев
35. инж.Мариета Димитрова
36. инж. Живка Цачева

II . В и К :
1. инж. Калина Андреева
2. инж. Светослав Беров
3. инж. Динка Далакова
4. инж. Ваня Керанова (Димитрова)
5. инж. Рени Андреева
6. Георги Ангелов

III. Ел.инсталации в сгради :
1. инж. Минка Врайкова
2. инж. Пенка Йонкова
3. инж. Митко Динев
4. инж. Жоро Клисуров
5. инж. Валентина Иванова
6. Димитър Попов
7. Митко Димитров
8. Никола Николов
9. Иван Чукуров

IV. Заварки :
1. инж. Койна Ганева
2. инж. Атанаска Ангелова
3. инж. Анелия Димитрова
4. Цанко Колев
5. Петър Тодоров
6. Марияна Тодорова
7. Ганчо Златев
8. Драгана Митева

V. Машинна :
1. инж. Лидия Николаева (Иванова)
2. инж. Ваня Петкова
3. инж. Митко Динев
4. Иван Христов Иванов

VI. Вътрешна архитектура :
1. инж. Иван Атанасов Иванов
2. инж. Маруся Бонева
3. инж. Иван Радев
4. инж. Пламена Николова
5. инж. Цветана Лечева
6. инж. Мария Колева
7. инж. Тодорка Божинова
8. инж. Филип Желязков
9. инж. Недка Желязкова
10.инж. Елена Добрева
11.инж. Венко Воев
12.инж. Слави Тасев
13.Сава Савов

VII. Възпитатели:
1. Александър Стайков
2. Стоян Борисов
3. Златка Бишева
4. Петър Нейков
5. Петър Петров
6. Митко Желев
7. Стефка Генова
8. Михаил Чобанов
9. Антон Димитров
10. Диана Радкова
11. Георги Ангелов
12. Светослав Беров
13. Таня Михайлова
14. Мария Босакова
15. Минка Врайкова
16. Димитър Попов
17. Цветалия Желязкова

VIII. Библиотека:
1. Христо Дженев
2. Венета Жекова
3. Донка Матеева
4. Димка Тенева
5. Веса Ганчева

Административен и обслужващ персонал:
I. Главен счетоводител:
1. Магдалена Спасова
2. Тонка Стоянова
3. Бонка Мотолова
4. Блага Пешева
5. Йотка Канева
6. Лидия Николова

II. Касиер и/или счетоводител:
1. Тонка Стоянова
2. Лорита Стефанова
3. Даниела Величкова
4. Светла Йорданова
5. Таня Русенова
6. Петя Тахова
7. Йовка Николова

III. ЗАТС/ЗАС (секретар):
1. Гена Лилова
2. Петя Желева
3. Стефка Танчева
4. Стефка Петкова

IV. Магазинер и/или н-к склад:
1. Ангел Пейков
2. Антоанета Ганева

V. Снабдител / домакин:
1. Тинка Златилова
2. Кина Томова
З. Петя Тахова

VI. ЗУР /завеждащ учебна работилница/:
1. Петко Добрев
2. Румяна Кангалджиева
3. Мариана Петкова
4. Димитър Делииванов
5. Теньо Тенев
6. Тильо Тилев
7. Христомир Карачев
8. Койчо Филипов
9. Димитър Малчев
10.Спас Спасов
11.Стойно Стойнов

VII. Художник:
1. Иво Чехларов
2. Петър Бонев

VIII. Шофьор:
1. Стоян Вапцаров
2. Митко Димитров

IX. Технолог:
1. Светла Чукурова
2. Юлиана Аврамова

X. Програмист:
1. Маринела Янчева
2. Диана Мазнева

XI . АСД:
1. инж. Благо Андреев
2. инж. Валентина Иванова
3. Лидия Николова
4. Мария Босакова

XII. Управител на стола:
1. Желязко Ганев

XIII. Готвач:
1. Йовка Христова – гл. готвач
2. Росица Петкова
3. Стоянка Ангелова
4. Минка Димитрова
5. Пенка Бонева
6. Стефка Иванова
7. Станка Колева
8. Стойка Танева
9. Димитрина Тачева
10. Христина Митева – гл. специалист

XIV. Огняр/оператор на парни и водогрейни котли:
1. Продан Проданов
2. Димо Димов
3. Вълчо Монев
4. Димитрина Тачева
5. Енчо Бонев
6. Леко Ганев

XV. Чистач / Хигиенист:
1. Янка Маринова
2. Ганка Русева
3. Антоанета Симеонова
4. Станка Стефанова
5. Донка Митева
6. Зорка Илиева
7. Зорка Огнянова
8. Радостина Каръкова
9. Мария Желева
10. Минка Симеонова
11. Пенка Ганчева
12. Ганка Гончева
13. Елена Йоргова
14. Желка Господинова
15. Асенка Асенова
16. Желка Вапцарова
17. Нела Димова
18. Пенка Йорданова
19. Йорданка Златева

XVI. Пазач / Охрана:
1. Иван Узунов
2. Асен Асенов
3. Станка Енева – портиер
4. Живко Иванов