Кандидатстване

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ

СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8-ми КЛАС

1. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
01 - 05.07.2016 г. вкл.:
1. Заявление за класиране по образец на училището.
2. Копие от свидетелството за завършено образование.
3. Копие от медицински документ даващ преценка, че специалностите, за които се кандидатства, не са противопоказни за здравословното състояние.
Всеки ученик може да кандидатства за всички специалности, подредени по негов избор. При подаването на документите задължително да се представят оригиналните документи за справка.

2. ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 06.07.2016 г. вкл.

3. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
07.07.2016 г.

Необходими документи:
1. Удостоверение за основно образование /оригинал/;
2. Медицински картон и медицинско удостоверение за постъпване в учебно заведение;
3. Три снимки.

4. ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
08.07.2016 г.

5. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
11.07.2016 г.

6. ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 13.07.2016 г. вкл.

7. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
14.07.2016 г.

8. ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 18.07.2016 г. вкл.

9. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
19.07.2016 г.

10. ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
20.07.2016 г.

11. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
21.07.2016 г.

12. ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 25.07.2016 г. вкл.

13. ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ. ОПРЕДЕЛЯ СЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО
до 05.09.2016 г. вкл.

14. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ.
до 12.09.2016 г. вкл.